Kościół w Polsce – dziś

Kościół w Polsce – dziś

Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój Naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie Apostołów.

św. Jan Paweł II

Kościół katolicki w Polsce składa się obecnie z 44 diecezji (w tym Ordynariatu Polowego WP). Należy do niego  32 910 865 wiernych (wg GUS – 2017), skupionych w 10 263 parafiach. Duchownych jest 30 807, w tym 64 księży Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Aktualnie (wg stanu na dzień 3.12.2018) 226 kardynałów, arcybiskupów i biskupów jest Polakami, spośród których wielu pracuje poza granicami Polski, między innymi w Kurii Rzymskiej i służbie dyplomatycznej będąc nuncjuszami apostolskimi / czytaj więcej >>> /.

Bezpośrednio w Polsce (wg stanu na dzień 3.12.2018) Episkopat Polski liczy 156 biskupów, w tym 153 obrządku łacińskiego i 3 obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Pełnią oni funkcję: metropolitów – 15 (w tym jeden kardynał), biskupów diecezjalnych – 29 (w tym jeden arcybiskup), biskupów pomocniczych – 53. Tworzą oni Konferencję Episkopatu Polski, liczącą 97 członków. W jej skład nie wchodzi natomiast 59 biskupów seniorów (w tym dwóch kardynałów i 17 arcybiskupów).

Kościół greckokatolicki (obrządek bizantyjsko-ukraiński) liczy 55 000 wiernych, 126 parafii i 84 duchownych. 

Najwyższy odsetek katolików mieszka w diecezjach sandomierskiej i łowickiej (99,7 % ogółu ludności) oraz tarnowskiej (99,5 %). Najmniej zaś w drohiczyńskiej (72,5 %), warszawsko-praskiej (78,9 %) i archidiecezji białostockiej (81,1 %). Liczbę wiernych Kościoła katolickiego utożsamia się z terminem „ochrzczeni”.

Największe, liczące ponad 6 000 wiernych parafie istnieją w archidiecezjach warszawskiej i łódzkiej oraz w diecezji warszawsko-praskiej. Statystycznie średnio na jednego księdza przypada 1086 wiernych.

Polska ma 11 613 zakonników żyjących w 59 zakonach, zgromadzeniach i instytutach męskich, pośród których najliczniejsi są: franciszkanie (reformaci), salezjanie, franciszkanie konwentualni. Aktualnie w Polsce najmniejszymi zakonami męskimi są dominikanie (291), a także karmelici (72) i benedyktyni (67). Zakonnicy polscy prowadzą 708 parafii, 159 sanktuariów i 479 kościołów rektoralnych (nie będących parafialnymi).

Obecną specyfiką zakonów męskich w Polsce jest to, że zakonnicy najczęściej łączą powołanie do życia konsekrowanego z powołaniem do kapłaństwa. Natomiast braćmi zakonnymi, stanowiącymi niegdyś około 30% członków każdego zakoniu dzisiaj są pojedynczye osoby.

Zakonnic (wg stanu z 1.01.2018) w Polsce jest 17 858, należą do 105 zgromadzeń i żyją w 2188 klasztorach i domach zakonnych. Siostry zakonne pracują w 901 parafiach; 2012 sióstr pracuje jako katechetki. Bardzo wiele sióstr zatrudnionych jest w instytucjach kościelnych, jak kurie, sądy biskupie, centrale diecezjalnych Caritas, seminaria duchowne, domy księży emerytów, rozgłośnie radiowe, szkoły i przedszkola katolickie itp.

Kolejną, znacznie już mniejszą, grupą zakonnic są mniszki żyjące w zakonach kontemplacyjnych. Jest ich w Polsce ponad 1330. Mieszkają w 83 klasztorach i reprezentują 13 rodzin zakonnych, z których zdecydowanie najliczniejszą są karmelitanki bose.

W roku szkolnym 2017/18 w Polsce było 567 szkół katolickich. Po reformie oświatowej z 2017 r., z którą związane było łączenie niektórych gimnazjów ze szkołami podstawowymi, mamy: 263 katolickie szkoły podstawowe, 42 szkoły specjalne, 136 liceów, 18 techników i 8 szkół artystycznych. Uczy się w nich ok. 70 tys. dzieci i młodzieży.

W ramach katolickich szkół wyższych wyróżnia się wyższe szkoły papieskie oraz uniwersytety, istnieją także wydziały teologiczne na uczelniach państwowych. Teologię (nie licząc seminariów duchownych) studiuje w Polsce ponad 4,5 tys. osób, ale kościelne uczelnie coraz prężniej oferują także inne, tradycyjnie świeckie kierunki studiów.

Uczelnie papieskie kształcą w ramach nauk kościelnych, takich jak: teologia, filozofia chrześcijańska, historia Kościoła i prawo kanoniczne. Do szkół tych zaliczają się: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (składający się z dwóch autonomicznych sekcji ‒ św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli „Bobolanum”). Analogiczny status posiada powstała w 1999 r., na bazie byłego Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Akademia „Ignatianum” w Krakowie.

Obok wyższych szkół papieskich Kościół katolicki w Polsce prowadzi uniwersytety kościelne. Należą do nich Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Z kolei Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zalicza do katolickich uczelni wyższych także Instytut im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu i Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce jest Katolicki Uniwersytet Lubelski od roku 2005 mający za swego patrona Jana Pawła II. Kolejnym uniwersytetem jest dawna Akademia Teologii Katolickiej, obecnie będąca Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W Polsce jest 41 seminariów diecezjalnych, w tym 3 międzydiecezjalne (archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej; dieceji opolskiej i diecezji gliwickiej; archidiecezji warszawskiej i Ordynariatu Polowego WP) oraz 21 seminariów zakonnych. W nich w 2018 roku formację na pierwszym roku rozpoczęło 622 kleryków, w tym 415 w seminariach diecezjalnych, a 207 w zakonnych. Natomiast w Częstochowie istnieje jedyne w Polsce niższe seminarium duchowne, czyli szkoła średnia dla młodzieży męskiej.

Klerycy wyznania grekokatolickiego studiują w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie.

Specyficzne, gdyż przeznaczone dla powołań 35+ tzw. „spóźnionych” jest istniejące w Krakowie, erygowane 11 czerwca 2014 roku Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. Ponadto we wielu polskich seminariach duchownych klerykami są obcokrajowcy przygotowujący się do posługi duszpasterskiej w krajach swojego pochodzenia np. państwach byłego Związku Radzieckiego, ale nie tylko. W diecezjalnych seminariach duchownych kształcą się również klerycy niektórych zgromadzeń i zakonów męskich.

Łącznie do przyjęcia święceń kapłańskich aktualnie przygotowuje się około (liczba zmienna z uwagi na odejścia i wydalenia) 3400 seminarzystów, w tym ponad 960 zakonnych. I chociż mówi się o kryzysie powołań to warto zauważyć, że w roku 2018 rok propedeutyczny rozpoczęło o 45 kleryków więcej niż rok wcześniej.

W Polsce Kościół katolicki jest największą po państwie instytucją pomocy potrzebującym. Posługa charytatywna (Caritas) stanowi ważną część jego misji…

Czytaj więcej:

Struktura diecezjalna i duchowieństwo Kościoła katolickiego w Polsce
Konferencja Episkopatu Polski
Działalność charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce
Życie konsekrowane w Polsce
Świeccy w Kościele – przebudzenie olbrzyma
Nowa ewangelizacja
Duszpasterstwa specjalistyczne
Kościół a kultura
Szkoły katolickie
Katolickie uczelnie i wydziały teologiczne

Źródło informacji: niedziela.pl / episkopat.pl

Opracowanie: admin.

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach lub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 10:30
*/ dodatkowo w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącach:
maj i październik: 16:00